ตรวจสอบบัญชี  (Auditing Service) 

     เรามีทีมงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์ CPA ,TA  และผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี พร้อมที่จะให้บริการงานตรวจสอบอย่างครบวงจร
 

 

 ตรวจสอบงบการเงินประจำปี  

 สอบทานงบการเงินระหว่างปี

 ตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีของ BOI

 ตรวจสอบการควบคุมภายใน และสอบทานงบการเงินระหว่างปี

 ตรวจสอบกรณีอื่น ๆ  หรือตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

 จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชี เป็นภาษาไทย/อังกฤษ/ญี่ปุ่น

 ให้คำแนะนำเมื่อพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการควบคุมภายใน บัญชีภาษีอากร 
และข้อแนะนำการบริหารจัดการที่เหมาะสมของแต่ละกิจการ

 บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ที่เหมาะสม
สอบทานการควบคุมภายใน
สอบทานงบการเงินระหว่างปี
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามบัตรส่งเสริม
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี
หน้า 1/1
1
[Go to top]