บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ที่เหมาะสม
สอบทานการควบคุมภายใน
สอบทานงบการเงินระหว่างปี
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามบัตรส่งเสริม
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี