สอบทานการควบคุมภายใน
บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ที่เหมาะสม
สอบทานงบการเงินระหว่างปี
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามบัตรส่งเสริม
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี