สอบทานงบการเงินระหว่างปี
บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ที่เหมาะสม
สอบทานการควบคุมภายใน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามบัตรส่งเสริม
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี