บริการที่ปรึกษาด้านบัญชี

 

บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร  (Consulting Service)

     เรามีบุคคลากรที่มีประสบการณ์  พร้อมที่จะให้คำแนะนำในการทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจของท่านจะดำเนินต่อไปได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี และภาษีอากร ที่ถูกต้อง ทันเวลาต่อการตัดสินใจ
 

 

 ให้บริการที่ปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษีอากร  รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมในแต่ละกิจการ

 เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

 บริการวางระบบบัญชี  วางแผนภาษี และการควบคุมภายใน

 Setup accounting application ( Express, Winspeed , Myaccount)

 สร้างรายงานงบการเงินจากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ให้สามารถออกรายงานในรูปแบบที่ท่านต้องการ

 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบ และสามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีได้อย่างครบวงจร 

 จัดให้มีเจ้าหนาที่มาพบลูกค้า 1-2 ครั้งต่อเดือน เพื่อสอบทานความถูกต้องของงบการเงิน  การบันทึกบัญชี 

 ให้ข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี และภาษีอากรที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวข้องกับกิจการ และรายงานสรุปปัญหาที่พบ
และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

 สอบทานความถูกต้องของงบการเงิน
ให้การฝึกอบรมพนักงานบัญชีของกิจการ เกี่ยวกับงานบัญชีและภาษีอากร
วางระบบบัญชี / การควบคุมภายใน
ให้บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร (มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเป็นภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ)
แนะนำการใช้งานและติดตั้งโปรแกรมบัญชี Winspeed,Express
หน้า 1/1
1
[Go to top]