วางระบบบัญชี / การควบคุมภายใน
สอบทานความถูกต้องของงบการเงิน
ให้การฝึกอบรมพนักงานบัญชีของกิจการ เกี่ยวกับงานบัญชีและภาษีอากร
ให้บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร (มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเป็นภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ)
แนะนำการใช้งานและติดตั้งโปรแกรมบัญชี Winspeed,Express