งานเงินเดือน
แปลเอกสาร ไทย/อังกฤษ/ญี่ปุ่น
Visa , Workpermit
จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ฯลฯ