งานบัญชีและภาษีอากร  (Accounting and Taxation) 

     ทีมงานด้านบัญชีของเรา สามารถให้ข้อมูล และรายงานงบการเงินทีถูกต้อง และทันเวลาโดยจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็ว  ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรบริการงานบัญชีของเรา ประกอบด้วย
 

 

 บริการจัดทำบัญชี  ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรายละเอียดประกอบงบการเงินต่าง ๆ

 จัดทำบัญชีแยกประเภท  สมุดรายวันต่าง ๆ และการจัด Filing เอกสารบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วน

 วางแผนภาษี  เซ็ตระบบงานบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 คำนวณภาษีและยื่นแบบภาษี  ภงด.1,3,53,54  ภพ.30  ภพ.36 และประกันสังคม

 คำนวณภาษีและยื่นแบบภาษีประจำปี ภงด.51 และ ภงด.50 , E-Filing

 ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต  และแจ้งยอดภาษีที่ต้องชำระแก่ลูกค้า

 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาบัญชีและภาษีอากร และUpdate ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

 ให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
จัดทำงบการเงินรายเดือน /ไตรมาส/รายปี
คำนวณภาษีและยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
บริการรับทำบัญชี
หน้า 1/1
1
[Go to top]