สมัครงาน / ฝึกงาน


 สมัครงานกับเรา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ผู้สอบบัญชีภาษีอากร/ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร   (Part time)

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

       คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือเทียบเท่า

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- เพศหญิง

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบตั้งแต่ 2-5 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี MS Office

- มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความกระตือรือค้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน

- มีความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีอากร และการตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี  

- สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

- มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ

 

ผู้ทำบัญชี (ประจำ , Part time)

       คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือเทียบเท่า

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- เพศหญิง

- มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2-5 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี MS Office , Express, MyAccount

- มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ดี 

- มีความกระตือรือค้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน

- มีความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีอากร   

- สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

- มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ

- เรียนรู้งานได้เร็ว

 

ล่ามแปลภาษา (Part time)

นักศึกษาฝึกงาน

 
แบบฟอร์มสมัครงาน