รับทำบัญชี

 

 

 

                                                                  บริการจัดทำบัญชี  ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

                                                          จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรายละเอียดประกอบงบการเงินต่าง ๆ

                                                          จัดทำบัญชีแยกประเภท  สมุดรายวันต่าง ๆ และการจัด Filing เอกสารบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วน

                                                          วางแผนภาษี  เซ็ตระบบงานบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

                                                          คำนวณภาษีและยื่นแบบภาษี  ภงด.1,3,53,54  ภพ.30  ภพ.36 และประกันสังคม

                                                          คำนวณภาษีและยื่นแบบภาษีประจำปี ภงด.51 และ ภงด.50 , E-Filing

                                                          ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต  และแจ้งยอดภาษีที่ต้องชำระแก่ลูกค้า

                                                          ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาบัญชีและภาษีอากร และUpdate ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

 

 


                                       บริการของเรา                                                                                 บริการอื่นๆ
                                             บริการรับทำบัญชี และ On cloud accounting                                               บริการจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วน
                                             บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร                                                        บริการ Tax Filing
                                             ตรวจสอบบัญชี                                                                                 Visa & Work Permit
                                             วางระบบบัญชี และ ติดตั้งโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป                                            แปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น)
                                               - Myaccount, Prosoft I-BIT (on cloud),                                                 งานเงินเดือน
                                               - Winspeed , Express
                                             ฝึกอบรมพนักงานบัญชี
                                             สอบทานความถูกต้องของรายงานและการบันทึกบัญชี