รับทำบัญชี

 

 

 

                                                                  บริการจัดทำบัญชี  ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

                                                          จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรายละเอียดประกอบงบการเงินต่าง ๆ

                                                          จัดทำบัญชีแยกประเภท  สมุดรายวันต่าง ๆ และการจัด Filing เอกสารบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วน

                                                          วางแผนภาษี  เซ็ตระบบงานบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

                                                          คำนวณภาษีและยื่นแบบภาษี  ภงด.1,3,53,54  ภพ.30  ภพ.36 และประกันสังคม

                                                          คำนวณภาษีและยื่นแบบภาษีประจำปี ภงด.51 และ ภงด.50 , E-Filing

                                                          ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต  และแจ้งยอดภาษีที่ต้องชำระแก่ลูกค้า

                                                          ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาบัญชีและภาษีอากร และUpdate ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ