ตรวจสอบบัญชี

 


       ตรวจสอบงบการเงิน         สอบทานงบการเงินระหว่างปี

                                                                                ตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีของ BOI

                                                                                ตรวจสอบการควบคุมภายใน และสอบทานงบการเงินระหว่างปี

                                                                                ตรวจสอบกรณีอื่น ๆ  หรือตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

                                                                                จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชี เป็นภาษาไทย/อังกฤษ/ญี่ปุ่น

                                                                                ให้คำแนะนำเมื่อพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการควบคุมภายใน บัญชีภาษีอากร 

                                                                                     และข้อแนะนำการบริหารจัดการที่เหมาะสมของแต่ละกิจการ  

                                                                                บริการผู้ช่วยสำหรับผู้สอบบัญชี จัดทำกระดาษทำการ

     
                                        บริการของเรา                                                                                 บริการอื่นๆ
                                             บริการรับทำบัญชี และ On cloud accounting                                               บริการจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วน
                                             บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร                                                        บริการ Tax Filing
                                             ตรวจสอบบัญชี                                                                                 Visa & Work Permit
                                             วางระบบบัญชี และ ติดตั้งโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป                                            แปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น)
                                               - Myaccount, Prosoft ibiz (on cloud),                                                 งานเงินเดือน
                                               - Winspeed , Express
                                             ฝึกอบรมพนักงานบัญชี
                                             สอบทานความถูกต้องของรายงานและการบันทึกบัญชี