ตรวจสอบบัญชี

 


       ตรวจสอบงบการเงิน         สอบทานงบการเงินระหว่างปี

                                                                                ตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีของ BOI

                                                                                ตรวจสอบการควบคุมภายใน และสอบทานงบการเงินระหว่างปี

                                                                                ตรวจสอบกรณีอื่น ๆ  หรือตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

                                                                                จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชี เป็นภาษาไทย/อังกฤษ/ญี่ปุ่น

                                                                                ให้คำแนะนำเมื่อพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการควบคุมภายใน บัญชีภาษีอากร 

                                                                                     และข้อแนะนำการบริหารจัดการที่เหมาะสมของแต่ละกิจการ  

                                                                                บริการผู้ช่วยสำหรับผู้สอบบัญชี จัดทำกระดาษทำการ