บริการที่ปรึกษา 


                                                 ให้บริการที่ปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษีอากร  รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมในแต่ละกิจการ

                                                 เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

                                                 บริการวางระบบบัญชี  วางแผนภาษี และการควบคุมภายใน

                                                 Setup accounting application ( Express, Winspeed , Myaccount)

                                                 สร้างรายงานงบการเงินจากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ให้สามารถออกรายงานในรูปแบบที่ท่านต้องการ

                                                 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบ และสามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีได้อย่างครบวงจร 

                                                 ตรวจสอบ สอบทานเอกสาร ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี

                                                 จัดให้มีเจ้าหนาที่มาพบลูกค้า 1-2 ครั้งต่อเดือน เพื่อสอบทานความถูกต้องของงบการเงิน  การบันทึกบัญชี 

                                                 ให้ข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี และภาษีอากรที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวข้องกับกิจการ และรายงานสรุปปัญหาที่พบ

                                                    และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงา
                                        บริการของเรา                                                                                 บริการอื่นๆ
                                             บริการรับทำบัญชี และ On cloud accounting                                               บริการจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วน
                                             บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร                                                        บริการ Tax Filing
                                             ตรวจสอบบัญชี                                                                                 Visa & Work Permit
                                             วางระบบบัญชี และ ติดตั้งโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป                                            แปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น)
                                               - Myaccount, Prosoft I-BIT (on cloud),                                                 งานเงินเดือน
                                               - Winspeed , Express
                                             ฝึกอบรมพนักงานบัญชี
                                             สอบทานความถูกต้องของรายงานและการบันทึกบัญชี