บริการที่ปรึกษา 


                                                 ให้บริการที่ปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษีอากร  รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมในแต่ละกิจการ

                                                 เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

                                                 บริการวางระบบบัญชี  วางแผนภาษี และการควบคุมภายใน

                                                 Setup accounting application ( Express, Winspeed , Myaccount)

                                                 สร้างรายงานงบการเงินจากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ให้สามารถออกรายงานในรูปแบบที่ท่านต้องการ

                                                 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบ และสามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีได้อย่างครบวงจร 

                                                 ตรวจสอบ สอบทานเอกสาร ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี

                                                 จัดให้มีเจ้าหนาที่มาพบลูกค้า 1-2 ครั้งต่อเดือน เพื่อสอบทานความถูกต้องของงบการเงิน  การบันทึกบัญชี 

                                                 ให้ข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี และภาษีอากรที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวข้องกับกิจการ และรายงานสรุปปัญหาที่พบ

                                                    และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงา