บริการอื่นๆ

     


                                                                                           ให้คำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นจัดทำธุรกิจ (Start Up)

                                                                                           รับจดทะเบียน นิติบุคคล , จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                                                                                           บริการขอบัตรส่งเสริมการลงทุน ( BOI )

                                                                                           บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการคนต่าวด้าว

                                                                                           คำนวณภาษี ยื่นแบบ ภงด.50 , ภงด.51  ฯลฯ

                                                                                           ยื่นเอกสาร E-Filing 

                                                                                           ยื่นขอ VISA  , WORK PERMIT , RENEWAL , REPORT 90 DAYS , RE-ENTRY

                                                                                           แปลเอกสาร ไทย/ อังกฤษ /ญี่ปุ่น  

                                                                                           งานเงินเดือน  คำนวณภาษี จัดทำสลิปเงินเดือน และบริการ Payroll E-Banking

                                                                                           คำนวณภาษี และยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

 
 
                     
                                        บริการของเรา                                                                                 บริการอื่นๆ
                                             บริการรับทำบัญชี และ On cloud accounting                                               บริการจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วน
                                             บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร                                                        บริการ Tax Filing
                                             ตรวจสอบบัญชี                                                                                 Visa & Work Permit
                                             วางระบบบัญชี และ ติดตั้งโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป                                            แปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น)
                                               - Myaccount, Prosoft I-BIT (on cloud),                                                 งานเงินเดือน
                                               - Winspeed , Express
                                             ฝึกอบรมพนักงานบัญชี
                                             สอบทานความถูกต้องของรายงานและการบันทึกบัญชี