บริการอื่นๆ

     


                                                                                           ให้คำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นจัดทำธุรกิจ (Start Up)

                                                                                           รับจดทะเบียน นิติบุคคล , จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                                                                                           บริการขอบัตรส่งเสริมการลงทุน ( BOI )

                                                                                           บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการคนต่าวด้าว

                                                                                           คำนวณภาษี ยื่นแบบ ภงด.50 , ภงด.51  ฯลฯ

                                                                                           ยื่นเอกสาร E-Filing 

                                                                                           ยื่นขอ VISA  , WORK PERMIT , RENEWAL , REPORT 90 DAYS , RE-ENTRY

                                                                                           แปลเอกสาร ไทย/ อังกฤษ /ญี่ปุ่น  

                                                                                           งานเงินเดือน  คำนวณภาษี จัดทำสลิปเงินเดือน และบริการ Payroll E-Banking

                                                                                           คำนวณภาษี และยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา